1
Like

รายการชั่วโมงออนไลน์ 19/09/2011

added over 2 years ago

รายการชั่วโมงออนไลน์ 19/09/2011

commentSign in to post a Comment. Text Comments (0)

No comments for this audio file.

Category:  RadioShow tags

Download Musicdownload add to my playlistadd to my playlist
view track infoshare this link view track infoembed player add to my playlistflag

ประเด็นวันนี้ : สาวกท่านศาสดา โจเซฟ เทม วิ่งมาราธอนในโตเกียว ตามเส้นทางเป็นรูปโลโก้แอปเปิ้ลเป็นระยะทางรวม 21 กิโลเมตร เพื่อเป็นการให้เกียรติ สตีฟ จ็อบส์ | แบทแมนนิ่ง ท่าใหม่ อันตรายกว่าเดิม | ปุ่ม Friend และ Subscribe บน Facebook มีไว้ให้ใครกด? | แกะกล่อง Windows 8 Developer Preview | ผู้เชี่ยวชาญประจำวันนี้ ทวีรัชต์ ตั้งชาญตรงกุล

Pin It